Informasjon om behandling av personopplysninger

Varsling24 gjør at kommuner kan informere innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon.

For Varsling24 er den enkelte kunde (kommune) hos Fram Web AS behandlingsansvarlig, og Fram Web AS er databehandler (se kontaktopplysninger for Fram Web her: http://Varsling24.no/Varsling24.no/). Ved varsel vil det stå i varselet hvilken kommune som har sendt varselet, og som derfor er behandlingsansvarlig.

For Framweb behandles personopplysninger kun for det formål å gjøre tilgjengelig varslingstjenester. Opplysninger blir ikke oppbevart eller behandlet ut over dette formålet, og personopplysningene vil bli samlet inn av Fram Web AS i forbindelse med varsling og vil bli slettet i løpet 3-12 måned etter utført varsling.

De kategorier personopplysninger som behandles i forbindelse med Varsling24 er:

  • Navn og adresse
  • Mobiltelefon og e-post

Opplysningene blir innhentet fra:

  • Folkeregisteret (DSF)
  • Kontaktregisteret (KRR)
  • Matrikkelregisteret

Behandlingsgrunnlaget for Varsling24 vil - avhengig av bakgrunnen for varslingen være:

  • behandlingen som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 punkt b)
  • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 punkt c)
  • behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 punkt d)
  • behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 punkt e)
  • behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 punkt f), hvor de berettigede interessene for behandlingen er å gi de registrerte informasjon knyttet til offentlige tjenester.

Personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre foruten om det er nødvendig for tjenesten.

De registrerte har rett til å anmode behandlingsansvarlig om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen. Se nærmere i personvernforordningen artikkel 15 til   18.

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av personopplysninger, se mer på www.datatilsynet.no.

Personopplysningene blir kun behandlet og lagret innenfor EU/EØS-området.

Fram Web er ikke ansvarlig for at Varsling 24 og de tilhørende registrene ikke har feil eller inneholder fullstendige, korrekte opplysninger siden informasjon innhentes fra andre kilder, se ovenfor. Oppdager feil i opplysningene bes det om at du kontakter Fram Web, som vil videreformidle til rett register.

Dersom du ønsker mer informasjon om personvern og vilkår for bruk av tjenesten, kan du ta kontakt med kundeservice hos Fram Web pr epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.