Samfunnsansvar

Fram Web leverer varslingsløsninger som varsler i sanntid, både ved hverdagslige hendelser og i kritiske situasjoner.
Vårt samfunnsansvar er å levere løsninger som skaper trygghet blant folk flest.

Beredskapsvarsling som også er en stabil varslingsløsning i vanlig bruk, er i tråd med viktige hovedprinsipper for beredskapsarbeid - og godt egnet til å forsikre mennesker om at de kommer til å bli varslet, også ved krise.

VÅRT ARBEID MED Å TA SAMFUNNSANSVAR FØLGER PRINSIPPENE FOR BEREDSKAPSVARSLING:

Ansvarsprinsippet
Den som varsler i en normalsituasjon vil også varsle i en beredskapssituasjon - ett varslingssystem, alle funksjoner.

Likhetsprinsippet
Den varslingsløsningen som brukes ved krise er identisk med den varslingsløsningen man bruker til daglig - servicevarsling gir trening i krisevarsling.

Nærhetsprinsippet
Krisevarsling håndteres på lavest mulig nivå - vår varslingsløsning har ingen kunstige barrièrer mot ulike nivå.

Samvirkeprinsippet
Vår beredskapsvarsling integreres sømløst i CIM og lar den som skal samarbeide med relevante aktører i sanntid.